Leangen bolig << | >>

Leangen Bolig

Tungavegen 1 skal utvikles med boligbebyggelse og noe næring, forretninger og offentlig/privat tjenesteyting, herunder barnehage og helse- og velferdssenter. Målet er å skape et levende boligområde med et demografisk mangfold med tilbud for folk i alle aldersgrupper og livssituasjoner. Det skal legges til rette for servicefunksjoner, møteplasser og aktivitetstilbud som reduserer transportbehovet. Det skal etableres fellesrom og -funksjoner som gjør det attraktivt, også for barnefamilier, å bo mer kompakt. Området skal være bilfritt og tilrettelagt for gange og sykkel. Fra å være en lukket arena og en barriere, skal eiendommen transformeres til en åpen og attraktiv bydel med positive ringvirkininger for området som helhet.

Hovedgrepet i plangforslaget er bygget opp rundt tre akser; Aktivitetsaksen, Byaksen og Naturaksen, som blir nye viktige forbindelser til og gjennom området. Aksene underdeler planområdet i ulike delområder som skal utvikles med ulike kvaliteter og egenkarakter. En gjennomgående gangveg, Rød tråd, binder sammen de ulike nabolagene og skaper mulighet for ulike møteplasser.

Det planlegges 1500-1800 boliger av ulike typer og størrelser. Bebyggelsens høyde varierer fra 3 til 8 etasjer som er tilpasset tilgrensede områder. Mot Leangen idrettspark er det lagt vekt på å skape åpenhet og best mulig sammenhenger mellom idrettsparken og den nye bydelen.

Trondheim kommune varslet oppstart av planarbeid på Leangen 23. september 2017. Samtidig ble et planprogram lagt ut på høring. Planprogrammet ble fastsatt av bygningsrådet 23. januar 2018. Leangen Bolig har på bakgrunn av planprogrammet utarbeidet et forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning som ble innsendt til Trondheim kommune i august 2018. Planforslaget ble behandlet i bygningsrådet 18.12.2018, og er lagt ut på høring fram til 23.02.2019.

Planforslaget er utarbeidet i nært samarbeid med Trondheim kommune. Underveis i prosessen har det vært gjennomført flere åpne møter og en rekke dialogmøter med berørte parter. Det har kommet inn mange innspill som har hatt betydning for utforming av reguleringsplanen, bl.a åpen workshop på IKEA 25.januar 2018. 

Planforslaget er utarbeidet av Lund Hagem Arkitekter.

Kontaktperson for Leangen Bolig er Linn Kopperdal, linn.kopperdal@lundhagem.no hos Lund Hagem Arkitekter og Ingrid Sætherø, ingrid@koteng.no hos Koteng Eiendom.. Kontaktperson i Trondheim kommune er Páll Tómasson, pall.tomasson@trondheim.kommune.no ved byplankontoret.