Leangen bolig << | >>

Leangen Bolig

Reguleringsplanen er vedtatt!

Tungavegen 1 skal utvikles med boligbebyggelse, noe næring, forretninger, barnehage og helse- og velferdssenter. Målet er å skape en mangfoldig bydel med tilbud for folk i alle aldersgrupper og livssituasjoner. I området skal det etableres  servicefunksjoner, møteplasser og aktivitetstilbud som reduserer transportbehovet. Boligområdet vil få fellesrom og -funksjoner som gjør det attraktivt, også for barnefamilier å bo mer kompakt. Eksempel på det kan være gjesteleilighet, lekerom, verksted og kantine. Området skal være bilfritt og tilrettelagt for gående og syklister. Fra å være en lukket arena og en barriere, skal travbanen omformes til en åpen og attraktiv bydel med positive ringvirkninger for området som helhet.

Arbeidet med en ny reguleringsplan ble igangsatt i september 2017, og planen ble vedtatt i Trondheim bystyre 5. desember 2019.

Planen  er bygget opp rundt tre akser; Aktivitetsaksen, Byaksen og Naturaksen, som blir nye viktige forbindelser til og gjennom området. Aksene deler planområdet i ulike områder som skal utvikles med ulike kvaliteter og egenkarakter. En gjennomgående gangveg binder sammen de ulike nabolagene og skaper mulighet for ulike møteplasser.

Det planlegges 1500-1800 boliger av ulik type og størrelse. Bebyggelsens høyde varierer fra 3 til 8 etasjer som er tilpasset tilgrensede områder. Mot Leangen idrettspark er det lagt vekt på å skape åpenhet og best mulig sammenheng mellom idrettsparken og den nye bydelen.

Planforslaget er utarbeidet av Lund Hagem Arkitekter med bistand fra en rekke andre fagkonsulenter. Planarbeidet er gjennomført i nært samarbeid med Trondheim kommune. Kontaktperson for Leangen Bolig er Ingrid Sætherø, ingrid@koteng.no hos Koteng Eiendom.