Biltrafikken må bort fra sjøfronten på Nyhavna!

2-tilpasset

Nyhavna er i støpeskjeen. Vi er opptatt av at potensialene i denne bydelen blir utnyttet slik at dette sentrale området virkelig kan bli en bydel som kan bidra til å gjøre Trondheim enda mer attraktiv.

Politikerne må nå ta stilling til en framtidig trasé for Metrobuss og hovedvegtrafikken gjennom bydelen. Dette er en viktig premiss for byutviklingen. Hovedspørsmålet er om biltrafikken mellom sentrum og Lade skal gå i samme trasé som Metrobussen på Strandveikaia, eller om biltrafikken skal legges om slik at Strandvegkaia frigjøres for gjennomgangstrafikk. Trasévalget for biltrafikken har betydning ikke bare for utviklingspotensialene langs Strandveikaia, men for hele området mellom havnebassenget og Jarlevegen.

Nåværende planKommunens forslag

Vi er ikke enige i kommunedirektørens anbefaling om at å opprettholde dagens trasé for hovedvegen mellom sentrum og Lilleby/Lade er den beste løsningen for utvikling av Nyhavna. Vi mener en omlegging av hovedvegen er et nødvendig grep for å utløse det store potensialet som ligger i de naturgitte forholdene med sør- og vestvendte landområder rundt et stort og flott havnebasseng. Gjennomgangstrafikken må kanaliseres bort fra de mest attraktive og sjønære områdene.

Ivars planVårt forslag

Det kan ikke være tvil om at et bilfritt område mot sjøen er en stor kvalitet som gir helt andre byutviklingsmuligheter enn om det skal være en gjennomfartsvei på kaikanten med minst 7 - 8000 biler i døgnet.

Men de store ambisjonene Trondheim har for Nyhavna, syns vi det virker defensivt å ikke ta de grepene som må til for å sørge for at disse attraktive og sjønære områdene blir bilfrie. Det er fristende å sammenligne med Rådhusplassen i Oslo – før og etter at gjennomgangstrafikken ble fjernet. Vi vil også vise til Nedre Elvehavn, som er blitt en svært attraktivt og vellykket bydel fordi området er så godt som bilfritt, og potensialet i kontakten med vannet er utnyttet til fulle.

Vika,_Oslo._from_air
Vi tror området rundt det indre havnebassenget på Nyhavna har potensiale til å få de samme kvalitetene. Hele området med Kullkranpiren, Ladehammerkaia, Strandveikaia og Reina kan bli en attraksjon med havnebassenget som det viktigste byrommet, og et mangfold av servicefunksjoner og kulturtilbud omkring. Dette er viktig for alle som skal bo og arbeide på Nyhavna i framtiden, eksisterende beboere i nærområdet og, ikke minst, for flere tusen nye beboerne på Lilleby og Lade som får gangavstand til Nyhavna. I tillegg vil framkommeligheten for Metrobussen øke.

En omlegging av hovedvegen berører områder som ligger utenfor kommunedelplanen for Nyhavna og med andre grunneiere. Det er imidlertid ikke et arealinngrep som er vesentlig større enn det et nytt gatenett i disse områdene uansett vil kreve. Hensynet til boligene på Svartlamoen kan løses med bebyggelse som støyskjerm

Se video av Ivar som forklarer problemstillingen