Grønn Strategi

i ønsker å sette et så lite fotavtrykk som mulig. Dette jobber vi med hver dag, men vil på en mer gjennomarbeidet og systematisk måte fremme dette gjennom vår satsing: GRØNN STRATEGI.

Den største miljøgevinsten får vi gjennom langsiktigheten. Vi rehabiliterer og bygger hus som vi i etterkant skal drifte selv. Vi har etter hvert opparbeidet oss kunnskap som gjør at vi tar valg som effektiviserer driften og energiforbruket. 

Også når vi bygger bolig for salg, ønsker vi å bygge langsiktig gjennom gode løsninger og gode materialvalg.

Rehab/vedlikehold:
Store deler av vår bygningsmasse er eldre. Vi har sakte, men sikkert, rehabilitert og oppgradert bygningsmasse i 30 år. Vi mener at det å bevare og forbedre er et miljøtiltak i seg selv.

Drift:
Vi ønsker stadig å få mer kunnskap om energiforbruket på bygningsmassen vår. Vi har derfor en egen stilling som energiansvarlig, som jobber målrettet med dette. Gjennom kartlegging, tett og systematisk oppfølgning, vil vi avsløre feil og mangler, og opparbeide kunnskap om forbruk. Både på kort og lang sikt håper vi på en energigevinst gjennom optimalisering av drift og bygningsteknisk forbedring. Foruten miljøgevinsten, er dette god bedriftsøkonomi for oss og ikke minst leietakerne.

Vi har en egen driftsavdeling som raskt kan følge opp tiltakene.

Ventilasjon er en av de største energiforbrukerne. Her har vi i mange år jobbet målrettet. Vi har sørget for å ha kompetansen på huset ved VVS-ingeniør og automasjonstekniker.

Nybygg/prosjekter:
Ved nybygg har vi alle muligheter til å bygge miljøvennlig i utgangspunktet. Her må vi tenke langsiktig og være kvalitetsbevisst i forhold til materialvalg. I tillegg må vi gå for fleksible løsninger, slik at endringer kan skje uten for store energibelastninger.

Vi ser at spesielt på nybygg er det mye å hente på driftsoptimalisering. Det stilles mye større krav til drift av et nytt bygg, sett opp mot et gammelt. Dette på grunn av ny og kompleks teknologi.

Fleksibilitet
Bygge på en slik måte at det kan endres/gjenbrukes bærekraftig.
Eks. store sjakter, Glassvegger i fast høyde, avstander, plassering oppganger, gjenbruk

Eget energiselskap.
Næringsbyggene på Grilstad Marina er selvforsynt med energi via en egen sjøvannskraftstasjon. Her er det er gjennomført store investeringer på infrastruktur. Da byggene etter dagens standard bruker relativt lite strøm, er ikke dette en økonomisk suksess, men det gir en stor miljøgevinst.

Planlegging av større prosjekter/bydeler:
Sykkelsatsing/kollektivdekning. Strukturelle grep. 

Forskningsprosjekt på Travbanen- Leangenvegen 1

Transportmobilitet - delingsøkonomi
1993 prøvde vi første gang å tilby leietakere lån av bil. Tiden var ikke moden. I 2003 prøvde vi igjen og siden har vi hatt en kontorbil, som vi også har tilbudt leietakerne å låne slik at færre ansatte trenger å kjøre på jobb. Dette har økt i takt med antall ansatte og behovet. I dag har vi tre kontorbiler, to sykler og en el-sykkel. I tillegg har vi fire biler som står ute på eiendommene , som er tilgjengelig for ansatte og leietakere.
Vi har også prøvd å legge opp driftsrutinene våre slik at det skal bli minst mulig kjøring. En av våre vaktmestere har valgt å bruke sparkesykkel på de korte turene.

Energimerking, energiklasse, miljøsertifisering
Nybygg: Energiklasse B (C- er myndighetskravet)

Gamle bygg: Når vi Rehabiliterer prøver vi å oppgradere bygget så godt som mulig. 

Eks. 
Ingvald Ystgårdsvei 15 og kontordelen i Fossegrenda 26 er oppgradert til lavenergibygg.

Brygga i Kjøpmannsgata 51. Her har vi tatt ned bordkledningen. Lagt en vindsperre. Satt opp det som kan gjenbrukes igjen. Tettet rundt vinduer. Dette er det beste vi kan gjøre, når bevaringshensyn er tatt. 

Søndregate 7,9 og 11: Etterisolering i gulv og rundt vinduer. Ekstra sett vinduer på innsiden. Bevaringshensyn.

Innovasjon, teknologi, kompetanseutvikling
I og med at vi sitter på en såpass stor bygningsmasse har vi mulighet til å skaffe oss et godt kunnskapsgrunnlag på bakgrunn av egne erfaringer. Vi har tilført kompetanse ved å ansette på strategiske områder vvs prosjektering, ventilasjon/automasjon og energi. Vi har også en egen utviklingssjef som jobber med planarbeid på de større prosjektene.

Framtid, satsingsområder:
Sammen med ansatte vil vi jobbe fram en strategi på hvilke områder vi skal satse på og på hvilken måte:

Eksempel på dette kan være:

  • Forbedring av sykkelfasiliteter på eiendommene
  • El- sykkel- mulighet for lading?
  • El-bil? Miljøtiltak lokal forurensning
  • Grøntarealer? Innsekter, stedsegne planter Kursing av vaktmestere?
  • Innkjøp: Materialbruk og materialvalg?
  • Strukturelt gjennom store utbyggingsprosjekter
  • EOS på stadig større del av porteføljen
  • Fortsette oppgradering på egne bygg; Tungaveien 30 og Vestre Rosten 77)