Parallelle oppdrag Felt B2 på Leangen

Situasjonsplan Felt B2

Utbyggingsområdet på Leangen er så stort at det er viktig at området trinn for trinn blir utviklet til en robust bydel. Det er avgjørende at ny bebyggelse kan bli en naturlig del av bystrukturen og ikke fremstår som ett utbyggingsprosjekt. Det første byggetrinnet er spesielt viktig for å bygge identitet til den nye bydelen. Utbyggingen i første fase må tydelig vise at Leangen tilrettelegges for å bli en variert bydel som er attraktiv for folk i alle livsfaser og med ulike boligbehov.

Leangen Bolig AS har derfor invitert Eggen Arkitekter, Tag arkitekter, Lund Hagem Arkitekter og A-lab til deltakelse i parallelloppdrag 2.6.2020.

Juryen som bestod av Aurora Koteng, Ivar Koteng, Anton Jenssen, Ole Birger Giæver, Ole Finn Håndlykken, Ingrid Sætherø og Maryann Tvenning (Pir II as), hadde følgende kriterier:

  • Klart arkitektonisk uttrykk
  • Variasjon i volumoppbygging
  • Effektive og gode planløsninger med høy bokvalitet
  • Gode uterom og landskapskvalitetet 

Eggens forslag:

Leangen  Leangen 

 Tags forslag:

 Leangen Leangen 

  A-lab

Leangen   Leangen


Lund Hagems forslag:

Lund Hagem har etter juryens vurdering vist det beste arkitektoniske grepet. Rekkehusbebyggelsen er frigjort fra eiendomsgrensen i sørvest, noe som gjør at kvaliteter i nærområdet styrkes. Forslaget har en god boligmiks og gjennomgående gode planløsninger. Arkitekturen har et idsmessig uttrykk med klassiske og varige kvaliteter. Prosjektet vil gi god bokvalitet. Bebyggelsen er i tillegg rasjonell og bygge. Forslaget vil legges til grunn for det videre arbeidet med byggeprosjektet.

Leangen  Leangen