Grønn Strategi

To store problemer som må løses
I et bærekraftig utviklingsperspektiv er det hovedsaksaklig to store problemer vi må klare å håndtere;

  • Klimagassutslipp 
  • Stadig økende overforbruk av økologiske ressurser

Dette medfører at når vi planlegger og gjennomfører aktiviteter som skal bidra til en bærekraftig utvikling, må disse aktivitetene kunne bidra til å redusere de ovennevnte problemene.

Klimagassutslipp har med rette fått mye oppmerksomhet, og handler i stor grad om å holde temperaturstigningen på et akseptabelt nivå. Parisavtalen fra 2015 setter føringer for hva det nivået er, og i henhold til denne skal økningen helst holdes under 1,5 grader.

Slik kan vi i Koteng Eiendom minske klimautslipp:

  • Velge riktige energiløsninger med riktige energibærere til eiendommene våre,
  • Bruke materialer med lavt klimagassutslipp i produksjon og bruk
  • Minimere transport med fossilt drivstoff

Dette gjelder uansett om vi bygger nytt eller rehabiliterer/ombygger eksisterende bygg.

Slik kan vi i Koteng Eiendom forbruke mindre ressurser:
Viktigere er det likevel at vi må vi bruke mindre, og vi må hele tiden tenke sirkulært og ikke lineært.

  • Redusere det vi kan på materialvolumet
  • Mer ombruk det viktigste vi kan gjøre for å bidra til mindre sløsing av ressurser.

Ombruk
Ombruk er som regel en mer miljøvennlig form for gjenbruk enn gjenvinning, og noe vi etterstreber i alle våre prosjekter.
Vi har en lang tradisjon med å rehabilitere og ombygge eksisterende bygg. Dette er i seg selv et godt bærekraftstiltak. Rehabilitering er langt mindre belastende for miljøet enn nybygg.

Kvalitet og fleksibilitet
Når vi først bygger nytt, bygger vi slik at ressursmengden minimeres og vi velger materialer som har lang levetid og som lett kan ombrukes. Vi bygger videre fleksible bygg som kan tilpasses ulike leietageres behov slik at ressursbruken reduseres ytterligere.

Sirkulær tankegang
Vi etterstreber å ombruke mest mulig når vi innreder byggene våre, også på inventarsiden. Vi har søkelys på avfallshåndtering slik at minst mulig av avfallet deponeres, men heller går til direkte ombruk eller gjenvinning. Dette gjelder både på byggeplassen når vi bygger nytt og i våre eksisterende bygg hvor leietagere må gis en anledning til å sortere avfall på en god måte.

Overgangen til en mer sirkulær tankegang vil først og fremst spare oss for å ta ut mer ressurser av naturen enn nødvendig, slik at vi unngår unødvendig forurensning, skadelige inngrep i økosystemer, redusert naturmangfold, og at det blir mindre igjen til fremtidige generasjoner.  Bare på den måten kan vi oppfylle Brundtlandkommisjonens definisjon av bærekraftig utvikling, og være i tråd med våre egne verdier.

Bærekraftig utvikling (Vår felles framtid, 1987):
«En utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov»

Verdier Koteng Eiendom:
Arbeidsglede, redelighet, kompetanse og langsiktighet