Leangen << | >>

1.1 Leangen illustrasjonsplan 1-1000 liten

Travbanen skal utvikles til et levende boligområde for folk i alle aldersgrupper og livsfaser. Bydelen skal oppleves som nyttig, tilgjengelig, trygg og attraktiv å bevege seg gjennom og oppholde seg i. Beboere skal få et bredt hverdagstilbud i umiddelbar nærhet. Dette vil bidra til å gjøre hverdagen enkel, redusere behovet for bruk av bil til daglige gjøremål og gjøre det lett å leve miljøvennlig. Planen legger til rette for dagligvareforretning, treningssenter, kantine, møteplasser og ulike aktivitetstilbud inne og ute. I området inngår også ny offentlig barnehage og helse- og velferdssenter. Etablering av fellesfunksjoner som lekerom, forsamlingslokaler, verksteder og gjesteleiligheter skal i tillegg gjøre det attraktivt å bo mer kompakt, også for barnefamilier. Hør mer om et bærekraftig prosjekt, som utvikles i samarbeid med Sintef, Trondheim Kommune og Statkraft her

Området skal være bilfritt, og er tilrettelagt for aktiv mobilitet med tett nett av gang- og sykkelveger, gatetun og turveger. Fra å være en lukket arena og barriere, skal området transformeres til en åpen og attraktiv bydel med ringvirkninger for en større del av byen.

Hovedgrepet i planen er bygget opp rundt tre akser - byaksen, aktivitetsaksen og naturaksen, som blir viktige nye forbindelser til og gjennom området. En gangveg - rød tråd - binder de ulike boligfeltene sammen.

Det planlegges 1500-1800 boliger av ulik type og størrelse. Bebyggelsens høyde varierer fra 3 til 8 etasjer som er tilpasset tilgrensede områder. Mot Leangen idrettspark er det lagt vekt på å skape åpenhet og best mulig sammenheng mellom idrettsparken og den nye bydelen.

Reguleringsplan for området ble vedtatt 05.12.2019. Planen er utarbeidet av Lund Hagem Arkitekter med bistand fra en rekke andre fagkonsulenter. Planarbeidet er gjennomført i nært samarbeid med Trondheim kommune.

Parallelle oppdrag Felt B2
Høsten 2020 har vi gjennomført parallelleoppdrag for felt B2.  Dette er den vestligste delen av tomta, mot Idrettsanleggene. Feltet skal inneholde både rekkehus og blokkbebyggelse, og vil være førende for utviklingen av området. Deltakere var Eggen arkitekter, Tag arkitekter, Lund Hagem Arkitekter og A-lab. Valget falt på forslaget til Lund Hagem Arkitekter, og dette legges til grunn for det videre arbeidet med byggeprosjektet. Les mer om parallelloppdraget her.

 

Kontakt 

Kontaktperson for Leangen Bolig er Marius Rennan, marius@koteng.no hos Leangen Bolig AS.