Leangenbukta - Haakon VIIs gate 14 << | >>

1.1 Leangenbukta

Salget er i gang på Leangenbukta!

Ledige leiligheter i Byvilla 3, 4 og 5, Saltakshus L og K og Rekkehus for salg! Byggingen er igang.

For mer informasjon og boligvelger gå til leangenbukta.no.

Eiendommen Haakon VII`s gate 14 eies av Koteng Bolig AS, Obos Nye Hjem AS og Jenssen & CO as. Vi kjøpte eiendommen av Skifte Eiendom i november 2014 og ble fram til 2019 leid ut til Forsvarsbygg.

Tomta utgjør den østlige avslutningen på byomformingsområdet langs Haakon VII`s gate, og grenser til Ladestien, store friområder i Leangenbukta og kulturlandskapet rundt Leangen gård. Eiendommen skal omformes til et spennende og attraktivt boligområde med servicefunksjoner, barnehage og grøntområder.

Arbeidet med en ny reguleringsplan ble igangsatt i november 2015 og planen ble vedtatt i Bystyret 31.01.2019.

Planforslaget legger vekt på et godt helhetsbegrep, gode og varierte uterom og særpregede arkitektoniske løsninger. Hovedgrepet ligger i et diagonalt grøntdrag i retning mot fjorden som, sammen med et nett av gangforbindelser, sikrer god sammenheng mellom bydelen og friområdene langs Ladestien.

Planforslaget legger opp til etabelering av ca 500 boliger og en variert boligsammensetning med store og mindre leiligheter samt rekkehus. 

Bebyggelsen er formet med tanke på å utnytte tomtas unike beliggenhet mot det åpne landskapsrommet ved Leangenbukta. Bebyggelsen trapper seg ned fra en bymessig bebyggelse langs hovedgatene på den øvre delen av tomta, til en lav og mer åpen struktur mot kulturlandskapet på nedre del. Byggehøydene varierer mellom 2-5 etasjer. Det er lagt vekt på at ny bebyggelse skal være minst mulig synlig sett fra Leangen gård.

Bebyggelsen er med på å skape varierte uterom, naturlige avgrensede nabolag og et attraktivt og trygt bomiljø. Hele boligområdet skal være bilfritt og godt tilrettelagt for utendørs aktiviteter og gang- og sykkeltrafikk. De skrå takflatene som preger hoveddelen av bebyggelsen, gir et mykt og landlig uttrykk som bidrar til å skape identitet til området og en naturlig overgang mellom den tette byen og grøntområdene langs fjorden. Barnehagen er plassert i enden av grøntdraget i direkte tilknytning til Ladestien. 

Støyskjerming ivaretas gjennom plassering av bebyggelsen langs hovedgatene, kombindert med grønne støyskjermer på det nedre terrengplatået. 

Planlagte boliger i Haakon VII`s gate 14 vil få nærhet til butikker, barnehage og servicefunskjoner som f.eks treningssenter. Det er kort gangavstand til kollektivknutepunkt på Leangen med ny jernbanestasjon, og området vil bli betjent av Metrobuss fra 2019.

Reguleringsplanen er utarbeidet av Pir II Arkitektkontor. 

Detaljregulering av de forskjellige byggetrinnene utføres fortløpende. Eksisterende bebyggelse er revet og tomten er klargjort for byggestart.

Kontaktpersoner Salgsleder Marius Rennan, marius@koteng.no eller Daglig leder Aurora Koteng, aurora@koteng.no hos Koteng Bolig AS.