Leangen bolig << | >>

1 LH_Leangen_View04_UrbanSquare_Artwork_Web

Leangen travbane er besluttet flyttet og Leangentravets Eiendom AS (Midt-Norge Travforbund) har solgt eiendommen til Leangen Bolig AS. Eiendommen, Tungaveien 1, er vist som boligformål i kommuneplanens arealdel 2012-2024, og Leangen Bolig vil utvikle området i samsvar med overordnede mål for byutvikling og kommuneplanens arealdel.

Det tilrettelegges for etablering av nye boliger i et urbant nabolag, i sameksistens med idrett, sosial infrastruktur og kultur- og naturakser. Området skal bli et levende og trygt nabolag, med et demografisk mangfold og en miljøbevisst profil, for både nye beboere og eksisterende naboer. Det fokuseres på grønne fellesareal, flerfunksjonalitet og sambruk med kultur- og idrettstilbud for beboere i alle aldre. Området blir en robust, bærekraftig og integrert del av utviklingen av Trondheim øst, som bidrar til å følge opp kommuneplanens målsetting om at all trafikkvekst skal skje med miljøvennlig transport. Økt aktivitet fremmes gjennom å etablere god tilgjengelighet for gående/syklende og miljøvennlig transport, å vektlegge arenaer for uorganisert aktivitet og idrett, og å etablere kultur- og servicetilbud som reduserer transportbehovet ut av området. 

Trondheim kommune varslet oppstart av planarbeid på Leangen 23. september 2017. Samtidig ble et planprogram lagt ut på høring. Planprogrammet ble fastsatt av bygningsrådet 23. januar 2018.

Leangen Bolig har utarbeidet et forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning for Tungavegen 1 i samsvar med planprogrammet. Planforslaget ble innsendt til Trondheim kommune i august 2018 og forventes å bli sendt på høring rundt årsskiftet 2018/2019.

Kontaktperson for Leangen Bolig er Linn Kopperdal, linn.kopperdal@lundhagem.no hos Lund Hagem Arkitekter. Kontaktperson i Trondheim kommune er Páll Tómasson, pall.tomasson@trondheim.kommune.no ved byplankontoret.

Presentasjon fra åpent møte 2. oktober 2017 finner du HER.

Oppsummering fra åpen workshop på IKEA 25. januar 2018 finner du HER.